Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je VDD partner, s.r.o. a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránke dodna.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

Tel.č.: +421 919 465 654
E-mail: info@dodna.sk

I. Základné pojmy

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť VDD partner, s.r.o.
Zákazníkom sa rozumie užívateľ donáškovej služby dodna.sk.
Tovar si môže objednávať zákazník starší ako 18 rokov.
Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránke dodna.sk.

II.Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zoznam tovarov uvedený na stránke dodna.sk.
Predmetom obchodovania sú alkoholické, nealkoholické nápoje a pochutiny.
Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať aj tovar, ktorý sa v našej ponuke nenachádza.

III. Cena

Zákazník je povinný sa pred nákupom oboznámiť s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na internetovej stránke dodna.sk.
Uvedené ceny sú pre zákazníka konečné a platné k okamihu uzatvorenia objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka. Dodávateľ je platcom DPH.
Cena za dovoz nákupu je stanovená individuálne v závislosti od ceny nákupu, resp. výšky objednávky.
Cena za dovoz nákupu zadarmo je stanovená individuálne v závislosti od ceny nákupu, resp. výšky objednávky.

IV. Objednávka a dodanie tovaru

Objednávky sa uskutočňujú na internetovej stránke dodna.sk, telefonickou objednávkou alebo inou formou elektronickej komunikácie. Tovar je možné objednať len v merných jednotkách uvedených v cenníku. Pri každej objednávke dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uspokojiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník vopred informovaný.
Objednávka zrealizovaná medzi 20.00 až 05.00 bude spracovaná a doručená od 5 maximálne však do 90 minút.
Zákazník bude vopred informovaný o čase dodania tovaru telefonicky. Zákazník je povinný zdržiavať sa v určenom čase na mieste doručenia a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje určený termín dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať dodávateľa za účelom stanovenia nového termínu. Miestom doručenia je považovaný vstupný priestor do budovy bydliska alebo sídla firmy. Tovar sa doručuje v rámci Bratislavy a okolia. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo Bratislavy, platia individuálne podmienky dohodnuté medzi dodávateľom a zákazníkom.
Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru. Cena za nákup a doručenie tovaru je platená v hotovosti alebo platobnou kartou na mieste doručenia, alebo inak dohodnutým spôsobom. Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodanie tovaru sa realizuje prostredníctvom dobierky. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený na základe požiadavky.
Pri neprevzatí tovaru má dodávateľ právo žiadať poplatok z neakceptovania objednávky vo výške ceny za dodávku tovaru, t.j. 10 EUR plus storno poplatok 5 EUR. Neplatí v prípade uznanej reklamácie.

V. Storno objednávky

Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky bez udania dôvodu maximálne do 3 minút po objednaní.

VI. Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka, v určenej cene u a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia. V prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Miestom určenia sa rozumie adresa dodania.

VII. Ochrana osobných údajov

dodna.sk dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, že tieto údaje použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez vedomia zákazníka tretej osobe.

VIII. Záverečné ustanovenia

Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu dodna.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 13. 04. 2020.

Potvrďte svoj vek Táto web stránka nie je vhodná pre osoby mladšie ako 18 rokov.
0
Košík
  • No products in the cart.